Metodstöd i utveckling

Detta är en samling metoder utvecklade av RISE, anpassade till besöksnäringens behov, som kan ge stöd till att utveckla en verksamhet med hållbarhet och människans behov i centrum. Korten är gratis att ladda ner och trycka upp eller skriva ut, men kan även användas digitalt.

Metoderna i korthet:

 • Fältstudie – Tips om hur användare på ett enkelt sätt kan involvera i utveckling av nya produkter och tjänster
 • Hållbarhetskort – Reflektionsfrågor kopplat till en produkts olika faser (hämtat från ”Livscykelanalys”)
 • Perspektivkort – Illustrerar de lagstadgade diskrimineringsgrunderna
 • Utmaning – drömkort – Vända problemet till en möjlighet!
 • Inkluderingskort – Principer för universell design/utformning
 • Teknikkort – Inspiration att nyttja teknik för att möte behov
 • Gamificationkort – Illustrerar olika ”spelartyper” och vad de motiveras av

Gå ett varv i besökarens skor

METOD: FÄLTSTUDIER

Genom att involvera tänkta användare, kunder och besökare i utformandet av en tjänst eller produkt (eller i utvecklingen av en befintlig) kan du få värdefulla kunskaper som hjälper dig att hitta inkluderande lösningar som möter verkliga behov och ger positiva upplevelser.

Korten visar enkla metoder som exempelvis kan användas för att:

 • öka förståelsen för användarnas behov
 • synliggöra förväntningar
 • förstå hur olika personer interagerar med en befintlig lösning
 • få feedback på nya idéer och lösningar
 • förstå varför användarna tycker som de gör och vilka tankar,
 • känslor och inre drivkrafter som ligger bakom
 • få förståelse för upplevelsen hos olika personer

Hållbarhet – mer än ett buzzword

METOD: HÅLLBARHETSKORT

Att arbeta hållbart är en viktig del i innovationsprocessen som kan skapa ett värde såväl för ditt företag, dina anställda, kunder och för planeten vi bor på. 

Grunden för ett hållbart arbete handlar om allt från att ta ansvar för ekonomi, människor och miljö till att hushålla med resurser och inte orsaka negativ påverkan. Att arbeta hållbart innebär också att vi reflekterar över hur vi kan skapa ett mervärde och lämna något mer efter oss. Både för oss som lever nu och för kommande generationer.

Använd frågorna på korten som inspiration för att börja reflektera över hur de olika faserna i en tjänsts eller produkts livscykel kan göras mer hållbara.

Byt perspektiv

METOD: PERSPEKTIVKORT

Perspektivkorten påminner oss om de de sju lagstadgade diskrimineringsgrunderna och kan användas som stöd för att utveckla lösningar som är innovativa, inkluderande och tillgängliga.

Ta ett kort i taget och reflektera över om er idé, tjänst eller produkt exkluderar någon i nuläget och vad som skulle kunna utvecklas för att den ska bli tillgänglig för fler.

Diskriminering är när någon behandlas sämre än andra och är förbjudet enligt lag om det beror på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Mer information finns på www.do.se.

Vänd blad från utmaning till drömläge

METOD: UTMANING OCH DRÖM

För att utveckla en verksamhet är det viktigt att ha koll på både utmaningar och problem och möjliga lösningar, för att kunna prioritera vad som ska göras först. Metodkort Utmaning och Dröm är ett tankestöd i att formulera och sätta ord på en utmaning, utan att för den sakens skull fastna i problemet.

På kortens ena sida formuleras först problemet grundligt. Sedan vänds kortet, som symboliserar ett skifte till att tänka visionärt och lösningsorienterat. På andra sidan beskrivs ett drömscenario och flera möjliga lösningar till den beskrivna utmaningen. Korten kan fungera som en dokumentation av kända utmaningar, och ett underlag till en handlingsplan. Korten kan användas av en individ eller fyllas i som grupp för konstruktiva samtal om utmaningar, problem, idéer och drömmar.

Fundera över vem ni (inte) inkluderar

METOD: INKLUDERINGSKORT

Genom att designa produkter, tjänster och miljöer utifrån principer för universell utformning bidrar vi till att de kan användas av alla människor i så stor utsträckning som möjligt.

Många lösningar är utformade efter de normer som råder i samhället. Det kan fungera bra för en begränsad grupp, samtidigt som det kan utgör ett hinder för andra. Inom universell utformning är utgångspunkten istället att människor är olika med olika behov och förutsättningar.

Principerna som beskrivs på korten kan användas som vägledning för att

Tänk nytt med teknik

METOD: TEKNIKKORT

Tekniska lösningar kan ses som möjliggörare för att uppnå drömmar. Dessa kort beskriver olika tekniker som superkrafter. Korten kan användas för att lära sig mer om olika tekniker eller som inspiration när man spånar på lösningar.

Vad kan Virtual Reality, smarta textilier eller riktat ljud betyda i praktiken, för er verksamhet? Kanske är de inte aktuella för just era utmaningar, men kunskapen om dem kan inspirera till att tänka i nya banor och börja använda nya arbetssätt. Teknikkorten kan användas som del av att skapa idéer och fundera på nya lösningar genom att till exempel slumpartat dra ett kort och fundera på hur man skulle kunna använda just den tekniken kopplat till en viss plats, anläggning eller utmaning för att stärka besökarens upplevelse.

Vad motiverar era gäster?

METOD: GAMIFICATION

– Spelartyper & motivation

Vid Gamification (spelifiering) hämtar vi inspiration från speldesign eller principer för spel och använder dem i andra sammanhang. På korten hittar du beskrivningar av sex olika spelartyper och vad som motiverar dem. Dra ett kort i taget och reflektera kring hur en tjänst, produkt eller event skulle kunna utformas för att attrahera fler.